Etyka

Notatki z etyki są na dole strony pod linkiem PLIKI.

Pytania kontrolne:
1. Zadania etyki konstytuujące jej poziom normatywny i metaetyczny.
2. Specyfika sądów moralnych: trzy charakterystyki sądów etycznych.
3. Rodzaje sądów normatywnych.
4. Moralność jako system społecznej regulacji a jej wymiar indywidualistyczny.
5. Roszczenie do powszechnej ważności.
6. Kategoria uogólnialności.
7. Problematyka i kierunki metaetyki.
8. Semantyka predykatów etycznych.
9. Kognitywizm. Zagadnienie tzw. błędu naturalistycznego.
10. Nonkognitywizm w metaetyce.
11. Pojęcie relatywizmu w etyce.
12. Etyka opisowa. Klasyczne i współczesne koncepcje etyki rekonstruującej.
13. Etyka proceduralna i kryteria jej podziału.
14. Etyka proceduralna i jej przykłady.
15. Etyka dyskursu jako przykład etyki proceduralnej.
16. Etyka proceduralna „bez procedury”.
17. Kryterium podziału na etyki deontologiczne oraz konsekwencjalistyczne. Podstawowe warianty obu etyk.
18. Charakterystyka etyki deontologicznej: Jakie czynniki zachowań uwzględniają deontologiczne opisy działań?
19. Charakterystyka etyki deontologicznej: warunki włączania następstw do standardowych (deontologicznych) opisów działań.
20. Trzy znaczenia praw moralnych (Powiedzieć o A, że ma prawo moralne do jakiegoś dobra X lub że ma prawo do dokonania działania D oznacza…).
21. I. Kanta koncepcja imperatywu kategorycznego (IK) jako przykład monizmu zasad.
22. Jaką funkcję w systemie etyki Kanta pełni imperatyw kategoryczny (IK)?
23. I. Kanta pojęcie dobrej woli.
24. Podział imperatywów wg I. Kanta.
25. Pluralizm zasad. Koncepcja obowiązków prima facie D. Rossa.
26. Pluralizm zasad a konflikt wartości.
27. Sposoby ustanawiania hierarchii zasad w perspektywie pluralistycznej.
28. Deontologia. Formalistyczna a materialistyczna teoria obowiązków.
29. Charakterystyka etyki konsekwencjalistycznej: jakie skutki są relewantne dla oceny działań?
30. Warianty etyki konsekwencjalistycznej: Według jakich kryteriów można podzielić etyków konsekwencjalistycznych?
31. Etyka konsekwencjalistyczna: zasady pierwszego i drugiego rzędu.
32. Jaką funkcję w utylitaryzmie pełnią zasady drugiego rzędu?
33. Etyka konsekwencjalistyczna: Trzy interpretacje zasad drugiego rzędu.
34. Utylitaryzm jako przykład etyki konsekwencjalistycznej.
35. Nieklasyczne warianty utylitaryzmu.
36. Punkty krytyczne utylitaryzmu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.