Socjologia Komunikacji

Pliki do pobrania na dole strony pod linkiem "PLIKI" - wykłady i opracowanie pytań
Zamiast wkuwać opracowanie pytań lepiej jest przeczytać książki o których była mowa!!! Wygodniej i przyjemniej

Do poczytania:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scale-free_network
http://sna.pl/blog/
http://pl.youtube.com/results?search_query=malcolm+gladwell&search_type=
Netokracja

Pytania które pojawiły się na egzaminie
1. Wyjaśnij pojęcia: przemoc symboliczna, wcielenia dominacji (Bordieu). Wyjaśnij związki pomiędzy tymi pojęciami a społecznym (komunikacyjnym tworzeniem rzeczywistości). Podaj własne przykłady.
2. Opisz pojęcia: niski i wysoki kontekst oraz kod rozbudowany i ograniczony.
3. Co to znaczy, iż według Onga, kultury oralne były zachowawcze i homeostatyczne. Czym jest czas mono i polichromiczny. Wyjaśnij dlaczego obserwatorom z kultur "piśmiennych" ludy oralne jawić się mogły jako "ludy bez historii"
4. Dlaczego w społeczeństwie netokratycznym nie opłaca się "czysta" kapitalistyczna strategia eksploatacji u utowarowienia. Czym jest atencjonalizm? Czy analiza sieciowa społeczeństwa (sieci bezskalowe etc.) potwierdza intencje autorów "Netokracji"
5. Co oznacza sformułowanie przekaźnik jest przekazem? Podaj i opisz własny przykład analogicznego zjawiska.

Proste :)

Zagadnienia egzaminacyjne z wykładu „socjologia komunikacji”

1. Scharakteryzuj krótko dwa nurty socjologii komunikacji: socjologię wiedzy i socjologię
komunikowania masowego.
2. Scharakteryzuj tradycję socjopsychologiczną w komunikacji.
3. Scharakteryzuj tradycję cybernetyczną.
4. Scharakteryzuj tradycję retoryczną.
5. Scharakteryzuj tradycję socjokulturową.
6. Scharakteryzuj tradycję semiotyczną.
7. Scharakteryzuj tradycję fenomenologiczną.
8. Scharakteryzuj tradycję krytyczną.
9. Interakcjonizm symboliczny George’a Herberta Meada.
10. Relacja podmiot –społeczeostwo w interakcjonizmie symbolicznym.
11. Człowiek w teatrze życia codziennego –interakcja jako manipulowanie wrażeniami –Ervin
Goffman.
12. Pojęcie instytucji społecznej.
13. Pojęcia: internalizacji, obiektywizacji i eksternalizacji rzeczywistości jako składowe
społecznego tworzenia rzeczywistości..
14. Proces instytucjonalizacji a interakcja komunikacyjna.
15. Pojęcie instytucji i typizacja a stopieo oczywistości „rzeczywistości społecznej”.
16. Komunikacja jako instytucja społeczna.
17. Ramy komunikacji, pojęcie kontekstu.
18. Pojęcie wysokiego i niskiego kontekstu komunikacji.
19. Kod rozbudowany i ograniczony.
20. Model telegraficznej i orkiestralnej komunikacji.
21. Co to jest ekstensja?
22. Czym jest przeniesienie ekstensji?
23. Czym są ekstensje pierwotne i wtórne?
24. Czas jako forma komunikacji?
25. Czym jest synchronizacja?
26. Czas monochroniczny i polichroniczny.
27. Typy przestrzeni (E.T. Hall).
28. Dystanse przestrzenne.
29. Różnice międzykulturowe w komunikowaniu czasu i przestrzeni: przykłady Edwarda T. Hala i
własne.
30. Opisz specyfikę kultur oralnych według Walttera J. Onga.
31. Wymieo cechy charakterystyczne psychodynamiki oralności.
32. .Wyjaśnij stwierdzenie: przekaźnik jest przekazem, środek przekazu sam jest przekazem
(medium is a message).
33. Media zimne a gorące –własne przykłady, krytyka stanowiska McLuhanna.
34. Historia świat wg. McLuhanna.
35. Determinizm technologiczny i komunikacyjny –charakterystyka, krytyka, własne stanowisko
wobec tego zagadnienia.
36. . Czas księgi, zegara i pieniądza jako form komunikacji społecznej.
37. Tyrania chwili, charakterystyka, krytyka, konsekwencje (w tym dla osobowości i charakteru
jednostek) własne stanowisko wobec tego zagadnienia.
38. Sieciowa ontologia społeczna – pojęcie sieci bezskalowych –charakterystyka.
2
Andrzej W. Nowak „Socjologia komunikacji”
39. Co to są słabe i mocne więzi społeczne (Granovetter).
40. Netokracja –scharakteryzuj przejście od feudalizmu o kapitalizmu.
41. Scharakteryzuj przejście od kapitalizmu do netokracji.
42. Scharakteryzuj konsumtariat i netokratów.
43. Kim jest dywiduum?
44. Co to jest imploitacja i eksploatacja.
45. Co to jest hegemonia kulturowa?
46. Krótko scharakteryzuj Szkołę Frankfurcką.
47. Opisz krytykę mediów sformułowaną przez Szkołę Frankfurcką.
48. Opisz krótko interesy konstytuujące poznanie –J. Habermas.
49. Co to jest dyskurs (Michel Foucault).
50. Pojęcie przemocy symbolicznej.
51. Jak zostaje wcielana przemoc symboliczna?
52. Czym jest habitus?
53. Podaj przykłady androcentryzmu językowego (j. polski i inne).
54. Wyjaśnij kiedy androcentryzm językowy może stad się przemocą symboliczną.
55. Co to jest socjologia wiedzy.
56. Dlaczego Teoria Aktora – Sieci może byd rozumiana jako radykalizacja etnometodologii.
57. Czym w Teorii Aktora – sieci jest pojęcie czarnej skrzynki „black box”.
58. Co jest „odmyślenie” nauk społecznych w socjologii wiedzy I. Wallersteina, opisz znaczenie
tego pojęcia dla socjologii komunikacji.
59. Wyjaśnij dlaczego socjologia wiedzy może byd traktowana jako socjologia komunikacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.