Wykład Zjazd II - 28,29.10.2006

Byt - to co istnieje

Ontologia

Zagadnienie bytu:

Monizm - 1 rodzaj bytu
Dualizm - 2 rodzaje bytu
Pluralizm - więcej niż dwa rodzaje bytu


Permanides - ojciec metody dedukcyjnej, jeśli chodzi o poznawanie świata, która polega na tym, że najpierw przyjmuje się pierwotne twierdzenie i wyprowadza się wnioski. Metoda ta jest częścią metody racjonalistycznej.
Przeciwieństwem metody dedukcyjnej jest metoda indukcyjna w której najpierw stwierdzamy fakty a później dokonujemy uogólnień. Jest częścią metody empirycznej (empiryzm - doświadczenie).

Permanides mówił że byt jest a niebytu nie ma. Byt musi być niezmienny, ponieważ gdyby się zmieniał musiałby się zmieniać w niebyt. Wszelkie zmiany są pozorem. Zmiany zachodzą tylko na powierzchni istnienia. Byt jest ciągły - niedyskretny (dyskretny ma przerwy). Byt nie ma końca.


Koncepcje filozoficzne dotyczące zdarzeń

1. Zależności przyczynowo - skutkowe (determinizm)
Rozumienie 1:
Przyczyną A zjawiska B jest takie A, które poprzedza B (nie ma B bez a).

Rozumienie 2
Przyczyną A zjawiska B jest takie A, po którym B zawsze następuje (A jest wystarczającym B, ale nie niezbędnym).

2. Zależności teologiczne
W tej koncepcji trzeba patrzeć pod kątem celów realizowanych przez fakty, zdarzenia. Celem kreacjonistów jest spełnienie w bogu. Np. trawa jest po to aby mogły jeść ją krowy

3. Zależności funkcjonalne (koncepcja ewolucyjna).
Spośród możliwych zachowań itp. powielane są tylko te które najlepiej służą całości
Przykład:
Najpierw padał deszcz, dzięki padaniu deszczu mogła być trawa, dzięki istnieniu trawy mogą być krowy - trawa umożliwia istnienie krów.

4. Indeterminizm
Nie ma żadnych praw, obowiązuje totalny przypadek, przyszłość jest nieprzewidywalna.


Epistemologia

I. Pojęcie prawdy.

Proszę o informacje na temat prawdy w znaczeniu metafizycznym i epistemologicznym
Metafizyczna prawda jest niezmienna.

Apollinaire powiedział: "czyż węże nie są szyjami tych łabędzi co śpiewać nie chciały i wiecznie są żywe?"

Są pewne wartości ważniejsze od życia, kiedy jednak życie się im oprze to nie jest się sobą.

Arystoteles głosił prawdę klasyczną czyli - zdanie p jest prawdziwe gdy p.

**Nieklasyczne koncepcje prawdy **
1. Pragmatyczna - zdanie jest prawdziwe gdy jest użyteczne, nie ma jednej ostatecznej prawdy.
2. Koherencyjna koncepcja prawdy - zdanie jest prawdziwe gdy jest zgodne z innymi zdaniami już funkcjonującymi.
3. Prawda zgody powszechnej - sąd jest prawdziwy kiedy jest uważany powszechnie. Zdanie jest prawdziwe kiedy jest oczywiste.

II. Spór o granice poznania.

a. poznajemy świat - realizm (przeciwieństwem jest sceptycyzm, sceptycy próbowali wykazać niepoznawalność świata ).
b. realnego świata nie poznajemy tylko świat własnych uczuć (idealizm subiektywny), albo świat ułomnych konstruktów pojęciowych (idealizm transcendentalny).

Tropy nawiązujące do naturalnego obcowania człowieka:
- tropy kulturowe - mamy zmysły, których nie potrafimy przeskoczyć. Inaczej poznaje świat człowiek młody a inaczej stary posiadający zwyczaje, będący wyrobionym przez środowisko.

coś tu dalej jeszcze chyba było:)

Wątek aksjologiczny dotyczy rozumienia wartości - aby życie miało sens potrzebujemy innego świata, w koncepcji religijnej jest to dosłownie inny świat , w koncepcji świeckiej człowiek potrzebuje czegoś wyższego.

III. Spór o źródła poznania.

Doświadczenie czy rozum

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.